oracle top barr

APLIKACJE ORACLE
On-premise, mobilne, w chmurze

OCENY PRACOWNICZE I ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE    REKOMENDOWANE PRODUKTY:
     
Aplikacje Oracle umożliwiają optymalizację procesu zarządzania przez cele i ocen pracowniczych. Zostały one opracowane z myślą o wsparciu kierowników i pracowników w prowadzeniu dialogu dotyczącego zarówno ustalania celów jak i rzetelnej oceny efektów pracy.

Aplikacje te umożliwiają wyznaczanie i śledzenie celów na różnych poziomach organizacji oraz wspierają zarządzanie wydajnością w trakcie roku finansowego. Szefowie mogą przekazywać informacje o priorytetowych inicjatywach, a menedżerowie i pracownicy mogą wspólnie wyznaczać cele odzwierciedlające kierunek rozwoju organizacji. Z kolei plany rozwoju personalnego umożliwiają pracownikom śledzenie ich postępów i rozwoju kariery zawodowej. Często w tradycyjnych systemach HR menedżerowie i dyrektorzy dysponują jedynie ogólnymi informacjami dotyczącymi ocen wydajności, mając do dyspozycji tylko możliwości generowania raportów w formie papierowej, czy w postaci wykresów (np. w Excelu). Rozwiązania Oracle zawierają wbudowane narzędzia inteligentnej analizy danych w czasie rzeczywistym, która zapewnia szczegółowy i przejrzysty wgląd w proces zarządzania wydajnością. Konfigurowalne wykresy pozwalają wyświetlać dane na różne sposoby. Na przykład można zdefiniować określone cele i na bieżąco kontrolować kondycję przedsiębiorstwa. Natomiast za pośrednictwem list rozwijanych można szybko zmieniać parametry, aby skupić się na różnych obszarach zainteresowań. Dzięki temu kierownictwo może szybko podjąć wszelkie niezbędne działania naprawcze, jak również skuteczniej zarządzać procesem zarządzania wydajnością. Zarówno zawartość jak i wygląd karty oceny może być w łatwy sposób dostosowana do potrzeb danej oceny. Dzięki temu ocenę można przeprowadzić szybko i efektywnie. Formalne procedury związane z obiegiem dokumentu oceny również mogą zostać dostosowane do potrzeb oceny pracowniczej.

Aplikacje Oracle umożliwiają dyrektorom wyższego szczebla i pracownikom działów HR na ocenę talentów, identyfikowanie obszarów ryzyka i budowanie relacji przywódczych. Poza tym mogą oni eliminować ryzyko, oceniać trendy obecne w całej organizacji w skali makro, jak również analizować szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych pracowników, takie jak ich potencjał, mobilność, ryzyko odejścia z pracy, plan sukcesji itp.
 

Aplikacje w chmurze

Aplikacje tradycyjne:

oracle bottom2