oracle top barr

APLIKACJE ORACLE
On-premise, mobilne, w chmurze


UTRZYMANIE I REMONTY    REKOMENDOWANE PRODUKTY:
     
Rozwiązanie Oracle do zarządzania remontami i utrzymaniem ruchu umożliwia szczegółowe planowanie kosztów przyszłych napraw i przeglądów oraz na bieżąco porównywanie ich z bieżącymi wydatkami. Wszystkie ponoszone koszty są przypisywane do konkretnych składników majątku (maszyn, urządzeń, budynków lub ich części). Dzięki możliwości definicji powiązań pomiędzy poszczególnymi składnikami majątku, ich częściami, czy podzespołami istnieje możliwość automatycznego zliczania kosztów zgodnie z taką strukturą oraz porównania ich z prognozowanymi kosztami.

Dzięki funkcjonalności harmonogramowania prac poszczególnych wydziałów, zasobów, czy ludzi można zaplanować prace tak, aby były wykonywane np. najwcześniej jak to możliwe zgodnie z dostępnością wymaganych zasobów, materiałów oraz kalendarzami prac.

Aplikacja umożliwia współdzielenie zasobów pomiędzy różnymi działami, zarządzanie i harmonogramowanie zasobów obcych oraz przydzielanie ludzi zgodnie z kwalifikacjami.

 
     
Rozwiązanie Oracle zapewnia rozbudowane mechanizmy planowania prac cyklicznych, zapobiegawczych. Dzięki mechanizmom powiadamiania, nigdy nie zapomnisz o terminie wymaganego przeglądu lub dacie uzyskania odpowiedniego certyfikatu / dopuszczenia. Rozwiązanie umożliwia połączenie z systemami monitorowania maszyn (np. SCADA) i pobieranie danych pomiarowych, które mogą zostać użyte do harmonogramowania prac zapobiegawczych lub zgłaszania zdarzeń i ostrzeżeń.

Możliwość definiowania szablonów prac zawierających komplet informacji o wymaganych materiałach, częściach zamiennych, zasobach, zakupach zewnętrznych, szczegółowych marszrutach dotyczących tych prac oraz dokumentację techniczną w formie załączników elektronicznych zdecydowanie przyspiesza pracę oraz ułatwia prawidłową ich realizację. Planowanie prac oznacza także możliwość zaplanowania odpowiednich środków finansowych do ich realizacji. Dzięki mechanizmowi prognoz kosztowych, można sprawdzić koszty różnych wariantów obsługi zapobiegawczej i wybrać najlepszy.

Prognozy kosztowe umożliwiają także szacowanie (w oparciu o doświadczenia lat wcześniejszych) kosztów obsługi awarii i zdarzeń nieplanowanych.
 
     
Rozwiązanie Oracle do zarządzania nieruchomościami umożliwia szczegółową ewidencję wszelkiego rodzaju nieruchomości (gruntów, budowli, budynków itp.) oraz rejestrację wszystkich kosztów korzystania z nich – niezależnie czy są one Twoją własnością, czy wynajmujesz je od kogoś, czy też wynajmujesz je innym podmiotom. System zapewnia śledzenie zmian oraz adaptacji występujących w nieruchomości w danym czasie. Koszty można śledzić w odniesieniu do dowolnego elementu nieruchomości, a dzięki dostępnym analizom łatwo można określić główne składowe kosztów i odpowiednio zareagować.

Dzięki rozbudowanym funkcjonalnościom rejestracji umów, możliwe jest definiowanie rozbudowanych warunków, indeksacji oraz innych elementów wpływających na wysokość czynszu (np. uzyskany obrót). Każdy zdefiniowany fragment nieruchomości może zostać przydzielony do klienta, działu, pracownika itp., dzięki czemu możemy śledzić zajętość poszczególnych nieruchomości i łatwiej zarządzać wolnymi powierzchniami.

Poszczególne elementy umów mogą mieć zdefiniowane zestawy ważnych terminów, dzięki którym system powiadomi nas z wyprzedzeniem o istotnych zdarzeniach.

Dzięki bezpośredniemu powiązaniu z modułem remontowym, rozwiązanie Oracle zapewni wgląd w historię zdarzeń oraz prac pojawiających się i wykonywanych na danej nieruchomości oraz wesprze planowanie obsługi technicznej (przeglądy, inspekcje UDT) zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
 

oracle bottom2