oracle top barr

APLIKACJE ORACLE
On-premise, mobilne, w chmurze

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
   REKOMENDOWANE PRODUKTY:
     
Zwiększenie produktywności i szybkości działania jest osiągnięte dzięki automatyzacji i optymalizacji procesów przepływu materiałów w łańcuchu dostaw - w wyniku ścisłego nadzoru i monitorowania w czasie rzeczywistym. Aplikacje umożliwiają użytkownikom wprowadzanie transakcji i wykonywanie zapytań w czasie rzeczywistym w punkcie użycia. Zatwierdzenie transakcji ma miejsce online, co natychmiastowo identyfikuje nieważne dane. Informacje inwentaryzacyjne czasu rzeczywistego poprawiają jakość współpracy łańcucha dostaw, umożliwiają dokładniejsze gwarantowanie zamówień klientów i optymalizują produkcyjne oraz magazynowe zaangażowanie zasobów.
Ponadto obniżenie kosztów magazynowania można uzyskiwać poprzez uzupełnianie zapasów w miarę potrzeb, czyli dzięki magazynom zarządzanym przez dostawców. System Oracle zapewnia zaawansowaną obsługę magazynu zarządzanego przez dostawcę (VMI), jak również magazynu zarządzanego przez klienta (CMI). Umożliwia to automatyzację uzupełniania zapasów i skraca czas przechowywania towarów w magazynie. Partnerzy handlowi otrzymują z wyprzedzeniem powiadomienia o konieczności uzupełnienia zapasów magazynu. Umożliwia im to natychmiastowe wysłanie informacji o uzupełnieniu oraz automatyczne wygenerowanie powtarzalnego zlecenia zakupu.

Obniżenie wielkości i kosztów zapasów bez obniżenia poziomu satysfakcji klientów osiąga się również poprzez poprawne prognozowanie popytu.

 
     
Kompleksowy system zarządzania procesami produkcyjnymi Oracle umożliwia podniesienie ich wydajności i elastyczności oraz jakości wytwarzanych produktów. System oferuje szereg funkcji, które sprawdzają się w każdym środowisku – produkcji dyskretnej, powtarzalnej, ciągłej, montażu na zamówienie, opartym na projektach i mieszanym. Umożliwiają one tworzenie zespołów podlegających kontroli numeru seryjnego i partii oraz kontrolowanie wszystkich operacji przeróbek, obsługi, dotyczących prototypów i przeprowadzanych przez podwykonawców. Przepływ informacji umożliwia szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów oraz podwyższenie ogólnej produktywności. Wszystkie pulpity umożliwiają wyszukiwanie kluczowych informacji, ich wyświetlanie w wybranym formacie oraz podejmowanie odpowiednich działań. Przykładowo, pulpity zadań dyskretnych i harmonogramów powtarzalnych umożliwiają przeglądanie i modyfikowanie zleceń roboczych i harmonogramów powtarzalnych, a pulpit zakończenia bez zleceń roboczych - wykonywanie półproduktów bez konieczności tworzenia zleceń i harmonogramów. Dzięki temu pulpitowi rejestracja rozchodów składników, naliczanie kosztów zasobów i ogólnych, a także przesuwanie wykonywanych półproduktów do wybranych magazynów i lokalizacji uproszczone zostało do procesu jednoetapowego. Opcje uzupełnień zapasów magazynowych umożliwiają utrzymywanie zapasów na możliwie najniższym poziomie gwarantującym ciągłość produkcji.  
     
Oracle Produkcja Procesowa jest systemem zarządzania zasobami przedsiębiorstwa przeznaczonym dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją procesową. Produkcja taka jest najczęściej związana z przemysłem spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, metalowym, celulozowo-papierniczym oraz naftowym. System obsługuje zlecenia produkcyjne, szarże, kampanie w oparciu o formuły, receptury, marszruty definiujące relacje między produktami i składnikami, koproduktami i odpadami.
 
     
System Oracle umożliwia tworzenie szczegółowych i precyzyjnych harmonogramów, dzięki którym można wyprodukować odpowiednią ilość produktów w momencie, gdy są one potrzebne. Pozwala to zminimalizować zapasy, czas potrzebny na przezbrojenie, liczbę nadgodzin oraz wszelkie inne niepożądane koszty. Umożliwia przejęcie całkowitej kontroli nad procesem harmonogramowania produkcji i pozwala uzyskać maksymalną wydajność wydziału produkcyjnego, przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści wynikających z inwestycji w zasoby. System pozwala optymalizować wykorzystanie strategicznych zasobów, obliczać realistyczne harmonogramy, które mogą być wykonane przez stanowiska.
 
     
Dzięki połączeniu procesów planowania i realizowania zamówień sprzedaży rozwiązanie Oracle ułatwia precyzyjne określanie dat dostawy i terminową realizację zamówień. System obsługuje metody ATP (Available to Promise), CTP (Capable to Promise) i CTD (Capable to Deliver). Jeżeli data zapotrzebowania mieści się w określonym przez użytkownika przedziale czasu, zapasy są rezerwowane automatycznie podczas wprowadzania zamówień. Jeżeli jest ona późniejsza, automatyczna rezerwacja nastąpi dopiero wtedy, gdy żądana data wysyłki znajdzie się w oknie alokacji.
 
     
Poprzez precyzyjne określenie popytu na produkty dla klientów i zbilansowanie go z możliwościami produkcyjnymi firmy w procesie planowania, a następnie realizację procesów produkcyjnych zgodnie z harmonogramami produkcji i dystrybucji można uzyskać terminowość dostaw, lepiej wykorzystywać zasoby firmy, uzyskując wysoki poziom obsługi klientów. Dzięki rozwiązaniom do zaawansowanego planowania i tworzenia harmonogramów, które wykorzystuje Internet, umożliwia się firmom planowanie i optymalizację nawet najbardziej złożonych łańcuchów dostaw w kontekście e-biznesu. Firma Oracle oferuje niezwykle bogaty zestaw funkcji, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą optymalizować globalny łańcuch dostaw, współpracować z partnerami handlowymi, poprawiać jakość planów, obsługiwać wszystkie metody wytwarzania, dostosowywać działania do celów strategicznych i szybko wdrażać nowe produkty. Sukces przedsiębiorstwa zależy od tego, czy i w jakim stopniu może się ono stać partnerem dowolnej liczby sieci łańcuchów dostaw.
 
     
Aplikacje Oracle umożliwiają zmniejszenie kosztów zaopatrzenia pośredniego i bezpośredniego. Intensywne wykorzystanie komunikacji elektronicznej obniża wymierne koszty zaopatrzenia, ponieważ zmniejsza liczbę dokumentów papierowych, a dzięki temu eliminuje wiele uciążliwych zadań wykonywanych dotąd przez pracowników administracyjnych. Pracownicy ci mogą poświęcić więcej czasu na tworzenie analiz i strategii, dzięki czemu powiązania dostawców z klientami przyniosą więcej korzyści.
 
     
System Oracle pozwala na zarządzanie efektywnością prognozowania. Modelowanie odbywa się z wykorzystaniem opatentowanego mechanizmu prognozowania analitycznego bazującego na estymatorze Bayesa. Mechanizm prognozowania dostępny w rozwiązaniu Oracle automatycznie łączy różne modele prognozowania dla tych samych okresów. Dzięki temu prognozy uwzględniają sezonowość, promocje, trendy oraz inne istotne czynniki. Samodzielnie uczące się i dostosowujące algorytmy łączą różne modele w celu uzyskania maksymalnej precyzji przewidywań (zamiast porównań historycznych) i reagowania na zmieniające się wymagania rynkowe. System umożliwia obliczanie szerokiego zakresu kluczowych wskaźników wydajności, które odzwierciedlają rzeczywistą efektywność i wydajność procesu prognozowania i planowania oraz jego wyników. Wskaźniki uwzględniają statystyczne miary precyzji prognoz, takie jak średnie odchylenie bezwzględne (MAD) oraz średni i bezwzględny procent błędów (MAPE). Obliczane są również sygnały śledzenia i miary odchyleń prognoz, które łączy się ze szczegółowymi raportami oraz alarmami dotyczącymi wyjątków w celu wskazywania obszarów wymagających usprawnień oraz monitorowania korzyści. Korzyści biznesowe zidentyfikowane przez użytkowników systemu to poprawienie trafności prognoz popytu, poprawienie efektywności akcji promocyjnych, zmniejszenie kosztów dystrybucji, poprawa poziomu satysfakcji klientów, poprawa wiarygodności prognozowania popytu dla nowych produktów, ograniczenie czasu trwania cyklu planowania popytu.  
     
Złożona optymalizacja z uwzględnieniem ograniczeń oparta jest na systemie planistycznym trzeciej generacji, który umożliwia osiągnięcie dużej wydajności i synchronizacji danych dzięki zastosowaniu algorytmów optymalizacji ILOG wbudowanych w moduł planujący. Przypisując różne wagi poszczególnym celom optymalizacji, takim jak maksymalizacja obrotu zapasów, równoważenie wykorzystania zasobów czy maksymalizacja zysku, planiści mogą ściśle kontrolować rezultaty planu i kierować jego realizacją zgodnie z priorytetami firmy. Ta zaawansowana technika optymalizacyjna pozwala planistom na wyjątkowo elastyczne generowanie scenariuszy umożliwiających porównanie wpływu różnych kombinacji celów optymalizacji.  
     
Dzięki aplikacjom Oracle można określać zdarzenia i promocje oraz zarządzać nimi. Ten mechanizm modelowania promocji wyodrębnia czynniki wzrostu z danych historycznych przedstawiających efekty podejmowanych działań. Przypadki wzrostu sprzedaży są szczegółowo analizowane w celu określenia zarówno pozytywnych, jak i negatywnych (kanibalizacja) rezultatów można więc modelować także wpływ zmian sprzedaży na inne produkty. Zdarzenia można przypisywać w dowolnym wymiarze planu popytu.  
     
Systemy Oracle obsługują wszystkie działania związane z wysyłką zamówienia sprzedaży, takie jak planowanie, pobieranie z magazynu, pakowanie. Znacznie upraszcza on nawigację, dając pracownikom działu transportu szybki dostęp do czytelnych informacji, które ułatwią im podejmowanie trafnych decyzji o zamówieniu sprzedaży

System umożliwia firmom skuteczniejszą kontrolę wysyłek w ramach zamówień sprzedaży zewnętrznych i osiąganie większych korzyści z konsolidacji. Możliwość koordynowania działań, które mają miejsce w poszczególnych magazynach lub centrach dystrybucji należących do sieci, jest bardzo istotna. System zarządza również towarami pobranymi z magazynu w celu przewiezienia transportem własnym lub za pomocą środków transportu przewoźnika, z którego usług zwykle korzysta przedsiębiorstwo.
 
     
Aplikacje Oracle umożliwiają autorejestrację i samodzielną administrację. Funkcja autorejestracji pozwala zarządcom witryn sieciowych określić, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do sklepu automatycznie, a którzy muszą zostać uwiarygodnieni przez wyznaczoną osobę (zazwyczaj pracownika firmy) w ramach wewnętrznego podziału obowiązków w przedsiębiorstwie. Dzięki funkcji samodzielnej administracji sprzedawcy mogą przekazać klientom zadania zarządzania ich własnymi kontami oraz kontami użytkowników. Tworząc konto dla firmy lub klienta indywidualnego, sprzedawca może wybrać jednego spośród użytkowników i przyznać mu większe prawa. Ta osoba będzie mogła dodawać nowych i zarządzać kontami istniejących użytkowników należących do tej samej organizacji. Zdejmuje to ze sprzedawcy obowiązek administrowania kontami. System obsługuje stosowany przez dostawcę model wysyłki towarów na adres klienta dzięki czemu utworzenie zamówienia zakupu uruchamia proces fizycznej wysyłki towaru od dostawcy do klienta. Po przyjęciu powiadomienia o wysyłce status linii zamówienia jest zmieniany na wartość oznaczającą wysyłkę.  
Oprogramowanie Oracle umożliwia radykalne skrócenie całego cyklu planowania łańcucha dostaw, dzięki bezpośredniemu wprowadzeniu partnerów handlowych w proces planowania. Uwzględnienie współpracy w procesie planowania pozwala na dalsze skrócenie cyklu planowania oraz zwiększenie elastyczności łańcucha dostaw.

System Oracle zapewnia całościowy, e-biznesowy proces planowania oparty na współpracy, który umożliwia uwzględnienie wszystkich partnerów handlowych, zmniejszenie liczby etapów oraz identyfikowanie sytuacji wyjątkowych w łańcuchu dostaw i szybkie reagowanie na nie. Oprogramowanie Oracle pozwala na opracowywanie zbiorczych prognoz popytu, dzięki umożliwieniu klientom przesyłania prognoz, porównywaniu ich z prognozami sprzedaży i zobowiązaniami dostawców oraz wspólnemu rozwiązywaniu wyjątków. Dodatkowo, najważniejsi dostawcy mogą mieć natychmiastowy wgląd w zmiany popytu wśród klientów. Oprogramowanie udostępnia funkcje pełnej analizy kaskadowej, która umożliwia porównywanie prognoz klientów z prognozami sprzedaży w określonym czasie.

Ponadto oprogramowanie Oracle umożliwia znacznie bardziej rozbudowane planowanie oparte na wielowarstwowej współpracy. Firma oraz jej dostawcy mogą porównywać prognozy zamówień i zobowiązania do realizacji dostaw, a także wykrywać wyjątki, zaburzające relacje podaży do popytu. Można też na bieżąco badać realizację zobowiązań dostawców dzięki analizie kaskadowej. Pozwala to firmie szybciej reagować na ograniczenia w dostawach, przemieszczać kluczowe komponenty oraz podejmować decyzje o dywersyfikacji źródeł dostaw.
 
     
System Oracle podaje zalecenia dotyczące optymalizacji sieci dostaw, które umożliwiają długoterminowe bilansowanie dostaw i popytu przy jak najniższych łącznych kosztach lub najwyższym zysku. Pozwala to decydować: czy zlecać produkcję na zewnątrz, czy też produkować we własnym zakresie; z którymi dostawcami rozwijać współpracę; w jaki sposób racjonalizować łączenie i dzielenie firm; pozwala podejmować także inne decyzje dotyczące budżetu i planów na wypadek sytuacji kryzysowych. System określa najbardziej opłacalne strategie przesunięć i zsynchronizowane czasowo zadania zaopatrzeniowe, których realizacja zapewnia docelowy poziom obsługi klienta przy najniższych możliwych kosztach całkowitych. Pozwala on także uwzględnić skutki zmian strategii i struktury kosztów w całym cyklu życia produktu. Pozwala to w najbardziej opłacalny sposób zaspokoić zapotrzebowanie klientów i osiągnąć założony poziom usług oraz szybciej reagować na zdarzenia w łańcuchu dostaw, co jest warunkiem skutecznego konkurowania w dzisiejszym złożonym środowisku gospodarczym.  
     
System Oracle uwzględnia wszystkie zakłady produkcyjne, centra dystrybucji, centralne hurtownie, a nawet klientów i dostawców firmy, i na tej podstawie określa, w których miejscach łańcucha dostaw należy utrzymywać zapasy. Ponadto na podstawie wykazów materiałowych oblicza, jaki poziom zapasów powinien być utrzymywany na poziomie wyrobów gotowych, podzespołów i surowców. System rozwiązuje złożony problem zbilansowania czasu i kosztów, które trzeba ponieść, aby dostarczyć produkt klientowi, bez kosztownego przechowywania wszystkich konfiguracji produktu jak najbliżej klienta. System określa wielkość rezerw, jakie są w nim niezbędne do opłacalnej obsługi klienta na wymaganym poziomie.  
Zaprojektowanie optymalnej sieci dostaw wymaga zdefiniowania najbardziej rentownej sieci dystrybucji z uwzględnieniem klientów, rynków i kanałów, których obsługa jest planowana. Obejmuje to określenie metod i tras transportu oraz liczby i rozmieszczenia centrów dystrybucji. Wymaga również ustalenia, które produkty powinny być wytwarzane, w których fabrykach oraz jakie umowy z dostawcami należy zawrzeć, aby zapewnić potrzebne materiały. System umożliwia zaprojektowanie optymalnej sieci dostaw. Można modelować wszystkie ograniczenia oraz złożone koszty stałe i zmienne, które decydują o opłacalności sieci, takie jak koszty transportu (wewnętrzne i zewnętrzne), koszty magazynowania i inwentaryzacji, koszty stałe (uruchomienia, zamknięcia, operacyjne), koszty zaopatrzenia materiałowego, koszty produkcji i pracy, koszty zapewnienia określonego poziomu usług. W swoich zaleceniach dotyczących zsynchronizowanego czasowo zarządzania zapasami system uwzględnia szeroką gamę docelowych poziomów usług i kosztów, co umożliwia pełne modelowanie zmieniającej się oferty produktów.  
     
Dzięki łatwym do zdefiniowania i wdrożenia regułom biznesowym aplikacje Oracle usprawniają procesy bezpośredniego i pośredniego zaopatrzenia z wykorzystaniem obiegu dokumentacji. Transakcje o niewielkiej wartości zostają zautomatyzowane, a proces zakupów jest bardziej ukierunkowany na działania strategiczne. Obiegi dokumentów można łatwo modyfikować, co ułatwia ich dostosowanie do zmian związanych z ciągłym rozwojem firmy. Standardowe transakcje są wówczas przetwarzane automatycznie, co zwiększa produktywność firmy i zmniejsza koszty przetwarzania. Zapotrzebowania można tworzyć szybko i łatwo dzięki szablonom oraz dużej liczbie dostępnych wartości domyślnych. Automatyzacja procesów obejmuje m.in. uruchamianie procesów na podstawie umów ramowych i standardowych zamówień zakupu, zgodnie z zapotrzebowaniami przyjętymi w trybie online, dokumentami uzupełnień zapasów, zadaniami związanymi z produkcją w toku lub modułami planowania. Automatyzując i upraszczając standardowe transakcje, systemy umożliwiają firmom większą koncentrację na takich zadaniach strategicznych jak negocjowanie lepszych warunków umów, zarządzanie dostawcami i przeprowadzanie analiz wartości. Dzięki ścisłej integracji z portalami dostawcy i zaopatrzeniem internetowym wielu rozproszonych użytkowników może korzystać z aplikacji na zasadzie samoobsługi.  
     
     

oracle bottom2